Privacy en cookies

Privacybeleid

Eurosol + bvba met ondernemersnummer BE 0 725 421 923 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt u terecht bij Bert Ceyssens via info@eurosol.be.

Verwerkingsdoeleinden

Eurosol + verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van (potentiële) klanten voor prospectie-, klanten-  en orderbeheer (zoals beantwoorden van informatieaanvragen, offertes, klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking


Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
a) desgevallend de toestemming van de betrokkene
b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (btw, boekhouding, ministerie van financiën (fod), ...)
f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen (communicatie)
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen en partners van Eurosol +.
Eurosol + garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor prospecten- en klantenbeheer zullen worden bewaard zolang de zakelijke relatie die ze ondersteunen duurt en gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en fiscaliteit).

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De (potentiële) klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn; hij kan ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1. f).
Bovendien heeft de (potentiële) klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@eurosol.be.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Koekjes ?

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Als u cookies uitschakelt verschijnen bepaalde grafische elementen in de website niet correct en kunt u bepaalde applicaties niet gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be.

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, leveringen, plaatsingen, herstellingswerken, offertes, orderbevestigingen en facturen, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord, door EUROSOL+ BV met derden aangegaan, voor zover enige afwijking ervan niet uitdrukkelijk schriftelijk door EUROSOL+ BV is bevestigd. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en gelden zowel binnen als buiten België.
1.2. De koper wordt door het aanvaarden van de offerte en/of het plaatsen van de bestelling geacht onderhavige algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. De koper heeft redelijkerwijze kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden op de bestelbon/offerte, hetzij in de overeenkomst en daarenboven nogmaals de voorwaarden in verkorte versie kunnen raadplegen op de voorzijde van de factuur (met verwijzing naar de vindplaats van de uitgebreide versie). 
1.3. Indien in het kader van een procedure de nietigheid van een bepaling zoals vervat in onderhavige algemene voorwaarden door de rechtbank wordt uitgesproken, heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden, dewelke integraal van toepassing blijven.

2. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

2.1. Alle offertes van EUROSOL+ BV zijn geheel vrijblijvend en slechts geldig voor een periode van 60 dagen.
2.2. Een aanvaarding van de offerte door de koper, na het verstrijken van voormelde periode, kan niet leiden tot een overeenkomst voor zover dit niet uitdrukkelijk door EUROSOL+ BV is aanvaard. 
2.3. Tussentijds optredende kostenverhogende factoren (o.a. stijging van materiaalkosten, lonen en sociale lasten, overheidsheffingen enz.) kunnen aan de koper worden doorgerekend.
2.4. De overeenkomst wordt afgesloten op het moment dat de door de koper geplaatste bestelling door EUROSOL+ BV wordt aanvaard.
2.5. Binnen een termijn van 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst annuleren. In dit geval is EUROSOL+ BV gerechtigd op een schadevergoeding ten belope van 2% van de overeengekomen prijs (excl. BTW) met een minimum van 100,00 EUR. EUROSOL+ BV heeft het recht om meerdere schade ingevolge de eenzijdige ontbinding van de overeenkomst aan te tonen en te vorderen van de koper.
2.6. De koper zal de rechten en verplichtingen uit de gesloten overeenkomst niet aan derden kunnen overdragen, behoudens voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van EUROSOL+ BV.
2.7. De koper erkent bij het aanvaarden van de offerte en/of het plaatsen van de bestelling door EUROSOL+ BV voldoende en correct te zijn ingelicht betreffende de door EUROSOL+ BV gebruikte materialen en de te leveren diensten.
2.8. De koper informeert op zijn beurt EUROSOL+ BV, alvorens de werken van start gaan, voldoende en correct omtrent de locatie van de nutsvoorzieningen (afvoer, elektrische leidingen e.d.)  in en rondom de werf waar de werken uitgevoerd zullen worden. Dit opdat schade bij het uitvoeren van de werken vermeden kan worden. Indien er ingevolge gebrekkige of foutieve informatie namens de koper gedurende de werken door EUROSOL+ BV schade zou worden toegebracht aan nutsvoorzieningen, zijn de kosten hiervan uiteraard ten laste van de koper. 
2.9. Meerwerken, namelijk werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden uitgevoerd aan de normale uur- en tariefprijs van de gebruikte goederen en diensten. Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant en als de prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.
2.10. De door EUROSOL+ BV geleverde en/of geplaatste goederen blijven integraal eigendom van EUROSOL+ BV tot de verkoopprijs en het ingevolge deze voorwaarden eventueel verschuldigde bedrag, volledig is voldaan, zelfs indien de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden.
2.11. Ingeval van niet- of onvolledige betaling heeft EUROSOL+ BV het recht om de goederen op elk moment terug te vorderen, zonder toestemming van de koper.
2.12. Vanaf het moment dat de goederen geleverd zijn of aan de koper ter kennis wordt gebracht dat hij de goederen mag ophalen, worden alle verlies-, vernielings- en beschadigingsrisico’s overgedragen aan de koper. De bewaring van de goederen, in afwachting van ophaling door koper, geschiedt op risico van de koper.
2.13. Wanneer EUROSOL+ BV bovendien instaat voor de levering van materialen of hierin toestemt, zullen deze bewaard en/of vervoerd worden op risico en kosten van de koper, ook wanneer het transport door EUROSOL+ BV plaatsvindt. De koper dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd en/of op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Het voorgaande geldt ook indien EUROSOL+ BV instaat voor een herstelling, verbouwing, restauratie e.d.m., waarbij de koper goederen tijdelijk aan EUROSOL+ BV overdraagt. 
2.14. EUROSOL+ BV verbindt zich ertoe de overeengekomen termijnen te respecteren of, bij gebreke hieraan, de goederen zo spoedig mogelijk na het afsluiten van de overeenkomst te leveren. Overschrijding van de termijn kan nooit een verbreking van de overeenkomst impliceren. Alle goederen dienen door de koper aanvaard én afgenomen te worden in de overeengekomen leveringstermijnen. Na verloop van deze termijn heeft de verkoper het recht de prijs van de nog niet afgenomen goederen op te eisen alsmede het recht eventuele stockagekosten in rekening te brengen. De koper heeft bij niet-tijdige levering recht op een forfaitaire vergoeding van 2,50 EUR per werkdag vertraging voor de bestelling in zijn totaliteit. Onder “levering” dient te worden verstaan, de datum waarop de hoofdbestelling geleverd wordt, en niet de datum van eventuele afwerking. De koper dient evenwel de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen, bij het verstrijken van de bedongen leveringstermijn, om de vergoeding te kunnen inroepen. De leveringstermijnen zullen geschorst worden indien de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd, bij jaarlijkse vakantieperiodes en ingeval van overmacht waaronder brand, watersnood, slechte weersomstandigheden, ziekte, ongeval, wanprestaties uitvoeringsagenten, leveranciers of onderaannemers ed.
2.15. Ingeval van overmacht of enige andere situatie die voor EUROSOL+ BV redelijkerwijze onvoorzienbaar en haar niet toerekenbaar is en waardoor de uitvoering van de overeenkomst niet kan plaatsvinden, behoudt EUROSOL+ BV zich het recht voor om, naast het verlengen van de leverings- en/of uitvoeringstermijn van de overeenkomst, zoals hierboven uiteengezet, de overeenkomst onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, te beëindigen middels een aangetekend schrijven aan de koper. EUROSOL+ BV dient de (overmachts-)situatie niet aan te tonen en is niet gehouden tot betaling van een schadevergoeding aan de koper. 
2.16. Behoudens het vorderen van een schadevergoeding overeenkomstig artikel 2.6., kan EUROSOL+ BV de overeenkomst met onmiddellijke ingang, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst beëindigen mits aangetekend schrijven aan de koper in de hierna bepaalde gevallen:
- Indien de koper een bepaling van onderhavige voorwaarden schendt en de tekortkoming, in zoverre deze herstelbaar is, niet door hem wordt hersteld binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de door EUROSOL+ BV aangetekende ingebrekestelling;
- Indien het geval van overmacht in hoofde van de koper een duur van 3 maanden overschrijdt; 
- Indien wij vaststellen dat het bestelde systeem niet geïnstalleerd kan worden omwille van technische redenen die hun oorzaak niet vinden in de werken die door EUROSOL+ BV zelf worden uitgevoerd.
2.17. Indien de koper de uitvoering van de overeenkomst opschort of onderbreekt of de opschorting of onderbreking plaatsvindt ingevolge omstandigheden te wijten aan de koper, is de koper een vergoeding verschuldigd ten belope van 1.000 EUR (zijnde het dagloon van één ploeg) voor de geleden schade. Het handelt hier niet om overmachtssituaties of omstandigheden die gelegen zijn buiten de wil van de koper dan wel hem niet toerekenbaar zijn.  EUROSOL+ BV zal desgevallend bepalen wanneer de werken opnieuw kunnen aangevat worden, zonder dat EUROSOL+ BV enige vergoeding wegens vertraging in de werken verschuldigd is.
2.18. Overeengekomen leverings-, plaatsings- en herstellingstijden zijn louter indicatief en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Elke aansprakelijkheid onzentwege terzake van vertraging in de levering/plaatsing/herstelling worden echter uitgesloten en geeft geen recht tot annulering van de order. 

3. Klachten en aansprakelijkheid

3.1. De koper is ertoe gehouden elke levering door EUROSOL+ BV steeds onmiddellijk te controleren en te inspecteren op kwaliteit en hoeveelheid. Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit, is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen. Indien de koper de levering zonder voorbehoud in ontvangst neemt en/of de goederen betaalt, geldt dit als aanvaarding van de levering en dekt dit elk gebrek dat zichtbaar was of bij grondige inspectie door de koper redelijkerwijze had dienen vastgesteld te worden.
3.2. Klachten dienen, op straffe van onontvankelijkheid, per aangetekend schrijven te geschieden binnen 8 dagen na levering/plaatsing/herstelling van de goederen. 
3.3. Indien de koper de klacht niet binnen de aangegeven termijn en op de aangegeven wijze meedeelt aan EUROSOL+ BV, geldt dit als onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde goederen na uitvoerde werkzaamheden en wordt dit beschouwd als de definitieve oplevering. 
3.4. Voorgaande doet geen afbreuk aan de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken, zoals bepaald bij art. 1641 tot 1649 BW of de wettelijke verplichting tot levering van een goed dat met de overeenkomst in overeenstemming is, bepaald bij art. 1649bis tot 1649octies BW in zoverre deze wetgeving van toepassing zou zijn. De koper dient elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan EUROSOL+ BV aangetekend en schriftelijk te melden. Een laattijdig melden impliceert dat de klant geen recht meer heeft op een waarborg.
3.5. Onze aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, voor zover deze niet als aanvaard kunnen worden beschouwd, is beperkt tot een periode van 6 maanden vanaf de voorlopige oplevering of, in zoverre deze werd voorzien, bij de definitieve oplevering zoals bepaald in artikel 3.2. 
3.6. Indien EUROSOL+ BV van mening is dat de klacht terecht is, dan heeft zij de keuze, hetzij de geleverde/geplaatste goederen te herstellen of te vervangen, hetzij het bedrag der goederen te crediteren tegen teruggave der goederen. Elke vordering tot iets anders of meer is uitgesloten. 
3.7. Het meedelen van een klacht schort in geen enkel geval de verplichting van de koper om de factuur te voldoen, op.
3.8. De facturen worden geacht te zijn aanvaard indien zij niet binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum door de koper middels aangetekend schrijven worden betwist.
3.9. Onze aansprakelijkheid cf. de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek geldt gedurende een termijn van 10 jaar vanaf de voorlopige oplevering of, in zoverre deze werd voorzien, bij de definitieve oplevering zoals bepaald in artikel 3.2. Deze waarborg geldt maar in zoverre de koper de goederen gebruikt heeft als een goede huisvader voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, er geen manipulatie van de goederen door de koper of door een derde heeft plaatsgevonden dan wel de koper zelf werken aan het geleverde heeft uitgevoerd of derden werken aan het geleverde heeft laten uitvoeren.
3.10. De gebreken worden geacht aanvaard, indien de koper het geleverde product verder gebruikt heeft na vaststelling van het gebrek of over is gegaan tot betaling na vaststelling van het gebrek.
3.11. Zowel bij zonwering, markiezen als bij rolluiken kunnen kleurverschillen ontstaan met de in onze collectieboeken voorkomende monsters. EUROSOL+ BV is niet aansprakelijk voor de door de fabrikant aangebrachte kleine verschillen inzake constructie, maten, kleur en design t.a.v. datgene in de offerte/overeenkomst bepaald, tenzij uit de offerte/overeenkomst uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, de kleur of het design voor de koper een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaakt. 
3.12. Dergelijke afwijkingen geven de koper geenszins het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel de levering, plaatsing en/of betaling te weigeren of enigerlei schadevergoeding of tegemoetkoming te verlangen. 
3.13. De aansprakelijkheid van EUROSOL+ BV, contractueel, dan wel extracontractueel, is in elk geval beperkt tot de directe en voorzienbare schade aan het geleverde goed met als maximum het geheel der sommen (excl. BTW) door EUROSOL+ BV gefactureerd voor de goederen en/of diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Aansprakelijkheid voor schade ingevolge gebruik, elke vorm van materiële of immateriële, rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgschade, zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van werkuren m.b.t. goederen en/of diensten, schade aan andere goederen dan deze die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, is uitgesloten.

4. Prijzen en betaling

4.1. EUROSOL+ BV behoudt zich het recht voor om de levering van goederen en diensten, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, afhankelijk te stellen van de betaling van een voorschot of van de volledige prijs, dan wel voldoende waarborgen in hoofde van de koper om te garanderen dat hij zijn verbintenissen zal nakomen. Indien de koper aan deze voorwaarden niet binnen de door EUROSOL+ BV gestelde termijn kan tegemoet komen, kan EUROSOL+ BV mits aangetekend schrijven de overeenkomst eenzijdig ontbinden. In dit geval zijn wij gerechtigd op een schadevergoeding ten belope van 50% van de overeengekomen prijs (excl. BTW) met een minimum van 100,00 EUR. EUROSOL+ BV heeft het recht om desgevallend meerdere schade aan te tonen en te vorderen van de koper.
4.2. De betaling van de facturen, inclusief BTW en taksen, zijn contant betaalbaar ten laatste bij vervaldag van de factuur. Andere regelingen dienen uitdrukkelijk of schriftelijk met de directie overeen te zijn gekomen. 
4.3. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag wordt de schuldvordering van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een schadevergoeding ten belope van 12% van het factuurbedrag en dit met een minimum van 40 EUR. Onverminderd de nalatigheidsintrest van 1,5% per maand die aangerekend wordt vanaf de vervaldag. 
4.4. Daarenboven heeft EUROSOL+ BV, ingeval van niet-betaling op de vervaldag, het recht alle verdere werkzaamheden en/of levering met onmiddellijke ingang te schorsen. De koper zal in dit geval niet gerechtigd zijn op enige vergoeding, in welke vorm dan ook.
4.5. Betalingen kunnen in geen geval worden opgeschort, noch op enige wijze gecompenseerd worden zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

5. Intellectuele rechten

5.1. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van EUROSOL+ BV, beschermd door de intellectuele rechten. Indien voornoemde stukken aan de koper worden overhandigd, mogen zij niet door de koper, noch door derden, misbruikt worden. De koper is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en wij zijn alsdan gerechtigd een schadevergoeding te vorderen, geraamd op minimaal 2% van de overeengekomen prijs. De stukken zullen op eerste verzoek terug overhandigd dienen te worden.
5.2. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd voor zover EUROSOL+ BV tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz. Deze informatie dient ten minste 10 werkdagen voor de aanvang overhandigd te worden door de koper. Bij gebreke hieraan kan de aannemer niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnoverschrijding.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

6.1. Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van geschillen in verband met de gesloten overeenkomst of ontbinding daarvan zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg, afdeling Tongeren, bevoegd om zich over de tussen partijen gerezen geschillen uit te spreken. De eenvormige handelswetten worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.