Algemene leverings-, betalings- en verkoopsvoorwaarden.

 

  • Alle onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leverigen, plaatsingen, herstellingswerken, offertes, orderbevestigingen en facturen, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord, door ons met derden aangegaan, voor zover enige afwijking niet uitdrukkelijk door ons is bevestigd.De voorwaarden gelden zowel binnen als buiten BelgiĆ«.
  • Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend. Tussentijds optredende kostenverhogende factoren (o.a. stijging van materiaalkosten, lonen en sociale lasten, overheidsheffingen,enz.) kunnen aan de koper worden doorgerekend.
  • Overeengekomen leverings, plaatsings- en herstellingstijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Elke aansprakelijkheid onzezijde terzake van vertraging in de levering/plaatsing/herstelling wordt echter uitgesloten en geeft geen recht tot annulering van de order.
  • Klachten dienen schriftelijk te geschieden binnen 3 dagen na levering/plaatsing/herstelling van de goederen. Indien wij van mening zijn dat de klacht terecht is, dan hebben wij de keuze, hetzij de geleverde/geplaatste goederen te herstellen of te vervangen, hetzij het bedrag der goederen te crediteren tegen teruggave der goederen. Elke vordering tot iets anders  of meer is uitgesloten.
  • De betaling dient te geschieden contant bij levering of plaatsing. Andere regelingen zijn uitdrukkelijk of schriftelijk met de directie overeengekomen. In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt de schuldvordering van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 12%, en dit met een minimum van 40 euro. Onverminderd de intrest van 1,5% per maand die aangerekend wordt vanaf de vervaldag.
  • Zowel bij zonwering, markiezen als bij rolluiken kunnen kleurverschillen ontstaan met de in onze collectieboeken voorkomende monsters. Dergelijke afwijkingen geven de koper nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel de levering, plaatsing en of betaling te weigeren of enigerlein schadevergoeding of tegemoedkoming te verlangen.
  • Alle geschillen terzake of in verband met gesloten overeenkomst of ontbinding daarvan zullen met uitsluiting van ieder ander rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Tongeren. De eenvormige handelswetten worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  • De door ons geleverde en of geplaatste goederen blijven onze eigendom tot de koopprijs en het ingevolge deze voorwaarden eventueel verschuldigde bedrag, volledig is voldaan.